الزام درج صحيح نام شماره پاسپورت جنسيت و تاريخ تولد
درج نام دقيق طبق پاسپورت، شماره پاسپورت ،تاريخ انقضا پاسپورت ، جنسيت و تاريخ تولد صحيح الزامي ميباشد و درصورت وارد کردن اطلاعات اشتباه آژانس هيچگونه
مسئوليتي ندارد

 
سایر اعلانات