لزوم تست و کارت واکسن جهت پروازهاي استانبول به تهران
کليه مسافرين بالاي 12 سال جهت ورود به ايران از طريق کشور ترکيه ملزم به ارايه کارت واکسن معتبر با دو دز تزريق و جواب منفي تست ميباشند .سایر اعلانات